27 Feb, 2019
SOL Continent Line

Please find below the latest news regarding the conflict between the Swedish Dockworkers Union and the Swedish Ports. The information is in Swedish, but please find a short summary in English before the Swedish message.

--------------------------------------

The Swedish Dockworkers Union responds to the given notice from the Swedish Ports regarding lockout

The Swedish Ports have given notice of lockout and industrial actions against the members of The Swedish Dockworkers Union. The Swedish Dockworkers Union replies with a total work stoppage for all their members. These actions will commence as from Wednesday the 6th of March at 00:00 and will continue until further notice.

---------------------------------------

Hamnarbetarförbundet svarar på arbetsgivarnas stridsåtgärder - varslar om arbetsnedläggelse och blockad
2019-02-27
Göteborg den 27 februari 2019

Varsel om arbetsnedläggelse och blockad

Sveriges Hamnar har den 22a februari varslat om stridsåtgärder mot samtliga av Hamnarbetarförbundets medlemmar i landets hamnar. I ingressen till varslet påstår arbetsgivarorganisationen att Hamnarbetarförbundet inte accepterar ett sedvanligt andraavtal. Detta är en ren lögn, mot bättre vetande.

Den 30 januari lämnade Hamnarbetarförbundet följande förslag till uppgörelse:
"Medlingsbud från Svenska Hamnarbetarförbundet onsdag 30e januari 2019
Parterna träffar kollektivavtal med innehåll enligt vid tidpunkten för detta avtals slutande gällande villkor i avtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar (Hamn- och Stuveriavtalet) med i detta avtal angivna villkor. Avtalet med bilagor garanterar Svenska Hamnarbetarförbundet samma förmåner och villkor som enligt detta avtal tillkommer Svenska Transportarbetareförbundet och dess medlemmar, dock med de avvikelser som enligt praxis följer av att avtalet är ett så kallat andraavtal.
Detta avtal har samma giltighetstid och uppsägningsbestämmelser som Hamn- och Stuveriavtalet".

Lögnen är dock inte det mest anmärkningsvärda med arbetsgivarens varsel. Varslet innehåller nyanställningsblockad och inhyrningsblockad mot medlemmar i
Hamnarbetarförbundet. Dessutom har arbetsgivare på olika arbetsplatser hotat medlemmar i Hamnarbetarförbundet med att de inte ska få arbete i hamnarna om de inte går ur som medlemmar i Hamnarbetarförbundet, något man med sedvanligt språkbruk kallar svartlistning pga. facklig tillhörighet. Den typen av åtgärder har i Sverige inte förekommit sedan 1930-talet från etablerade arbetsgivarorganisationer.
Dessutom innehåller arbetsgivarens varsel om lönesänkning för fullgjord arbetstid med något man kallar Fridagslockout. Eftersom mycket av arbetet i hamnarna bedrivs med långa skift (upp till 15 timmar per arbetspass) på kvällar, nätter och helger inarbetar många schemalagda hamnarbetare sin månadslön under i genomsnitt färre än fem dagar per vecka. Arbetsgivaren anser att deras lockoutåtgärd därmed berättigar dem till ytterligare lockoutavdrag per månad, så att en del anställda kommer att få mindre än halv månadslön för fullgjort heltidsarbete under den fyra månader långa konfliktperioden.
Åtgärderna är så anmärkningsvärda att Hamnarbetarförbundet inte ser någon annan utväg än att vi nödgas varsla om total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar.
Med hänsyn till den särskilda situation som råder inom sjöfartsverksamhet med möjligheten till omdisponering av fartyg samt arbetsgivarnas dröjsmål med att informera sin personal om de egna stridsåtgärdernas praktiska konsekvenser, är Hamnarbetarförbundet nödsakat att förkorta varseltiden och stridsåtgärderna utlöser från den 6e mars 2019 kl. 00.00.
Alla arbetsuppgifter som är uttagna för arbetsnedläggelse inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde försättes samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra sådana arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Om arbetsgivare illojalt söker kringgå blockaden omfattar detta varsel blockad av allt arbete inom hela detta företags verksamhet.
Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för arbetstagare inom förbundets verksamhetsområden.
Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.
Åtgärderna gäller tills vidare till Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.
Med hänsyn till de allvarliga konsekvenser stridsåtgärder av denna omfattning kan få för särskilda verksamheter i Sverige kommer Hamnarbetarförbundet positivt beakta ansökan om dispenser från stridsåtgärderna under förutsättning att det finns beaktansvärda skäl. Det är endast förbundet centralt som kan bevilja dispens från dessa stridsåtgärder.

Konflikten är beslutad i fullt samförstånd med berörda medlemmar samt i total enighet med Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsledning.
Eskil Rönér Ordförande
Svenska Hamnarbetarförbundet

--------------------------------------------------------------

The immediate consequences for our vessels and schedules are as follows:

From Zeebrugge
The departure on Sunday 03.03 at 12:00 from Zeebrugge will depart as per the schedule.
The departure on Tuesday 05.03 at 15:00 from Zeebrugge will be cancelled.
For following departures ex Zeebrugge, we will keep you informed, it all depends on the development of this conflict.

From Gothenburg
The departure on Tuesday 05.03 at 08:00 will depart as per the amended schedule.
The departure on Tuesday 05.03 at 20:00 has already been cancelled.
The departure on Thursday 07.03 at 05:00 will be cancelled.
For following departures ex Gothenburg, we will keep you informed, it all depends on the development of this conflict.

-----------------------------------------------------------------

This situation is out of our hands, but, nevertheless, we apologize for all the inconvenience that this will cause you.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions or comments.
And, as mentioned above, we will of course keep you informed of the development of this conflict.
 

Fill in the form

Contact us